Referat styremøte Uggdal Båtlag  torsdag 6. februar kl 17.00 – 18.30.
Møtestad Heningen.

Til stades:
Åge Johnsen, Rolf Øyjordsbakken, Oddvin Flornes, Vidar Høviskeland

Forfall:
Michael Naunheim hadde meldt forfall og Knut Hollekim møtte som 1. vara. 

Asbjørn Myklestad var med på møtet i sak 3/14

Referent: Vidar Høviskeland


1/14 Skriv og meldingar
Uggdal Båtlag har sendt registreringsmelding  til Brønnøysundregistra , i tråd med gjeldande retningsliner.

2/14 Informasjon om framdrift parkeringsplass
Oddvin informerte om framdrifta for tilrettelegging av ny parkeringsplass på oppsida av vegen. Runes Maskin er for tida i ferd med å avslutta dette arbeidet. Oddvin har hatt kontakt med grunneigar.
Styret opnar for at den nye plassen også kan brukast til  langtidsparkering.

3/14 Bølgjebrytar med nye båtplassar på innsida (jf sak 21/13).  
Fleire medlemer er irriterte over at dei ligg på utsida av brygge B - og har hatt denne plassen i mange år. Nokre meiner at dei har fått signal då dei fekk tildelt båtplass om at plassering i bryggene ville rullera, men gjeldande forskrifter slår fast at plassane er faste. Det har kome signal om at sak om rullering  vil bli reist på årsmøtet i 2014, men det har ikkje kome inn noko per 7. februar. Styret drøfta saka i august 2013 og konkluderte med  at saka kan løysast ved at det vert bygd ei ny bryggje/bølgjebrytar på utsida av brygge B. Grunneigar Asbjørn Myklestad er positiv til eit samarbeid om ei eller fleire bryggjer på utsida av noverande bryggje B. Grunneigar har alt i 2010 lufta dette spørsmålet med Tysnes kommune i samband med rullering av kommuneplanen, og fått positive signal. Saka vil bli teken opp på årsmøtet i mars 2014, og dersom det er stemning for ei ny utviding, vil styret arbeida vidare med saka. 12 av dei 30 medlemene som ikkje har båtplass per i dag har signalisert at dei ønskjer plass.

4/14 Førebuing til årsmøte - tid og stad - rutinar for innkalling
Årsmøtet 2014 vert halde i Grendatun fredag 21. mars. Møtet tek til kl. 19.00. Vidar ordnar med skriftleg innkalling der det vert lagt ved informasjon om eventuell vidare utbygging, jf sak 3/14. Oddvin set opp kostnadskalkyle og finansieringsplan.

5/14 Rekneskap 2013 (ligg ved)
Rekneskapsførar la fram utkast til rekneskap for 2013 tidleg i januar og styret hadde ingen merknader . Rekneskapen vil bli lagd fram for årsmøtet slik han ligg føre.

6/14 Årsmelding 2013
Styreleiar fekk fullmakt til å arbeida ut ei årsmelding som vert å leggja fram for årsmøtet.

7/14 Endring av lover/forskrifter (jf tidlegare styrereferat sak 6/13)
«Medlemer som har båtplass kan sjølve leiga ut denne plassen til kven dei vil, så lenge vedkomande er medlem i Uggdal Båtlag. Utleigar er også i utleigeperioden ansvarleg for plassen sin.»  

Styret ønskjer å gjera nokre mindre endringar i lover og vedtekter, slik det går fram under. Gul utheving betyr "ta inn", raud utheving betyr "stryk ut".

8/14 Informasjon til valnemnda

Følgjande informasjon vert å senda over til valnemnda:
Val på årsmøtet 2014:
Michael Naunheim (på val i 2014)
Oddvin Flornes (på val i 2014)
Åge Johnsen (på val i 2014)
Rolf Øyjordsbakken (på val i 2015)
Vidar Høviskeland (på val 2015)
Varamedlemer:
Knut Hollekim (på val)
Else Marie Særsten (på val)

Leiar:
Vidar Høviskeland (på val som leiar)
 
Vedlikehaldsgruppe:
Magnus Inge Helland (på val)

Vidar Le (på val)
Anfinn Kleppe jr. (på val)
 
Rekneskapsførar:
Bjørn Inge Sætre (attval)

 
Valnemd:
Henrik Aakre (på val)
Else Marit Særsten (på val )
Rasmus Atle Dalen (på val)

Lov og forskrifter er limt inn under:


Lover for Uggdal Båtlag

Vedtekne på skipingsmøte i Grendatun den 21. februar 1977, med endringar på årsmøtet 10.3.1995 og ekstraordinært årsmøte 2. mai 1997,  årsmøte 14.april 1998, årsmøte 25.03.04, årsmøte 11. mars 2005, årsmøte 9. mars 2007, og årsmøtet 21. mars 2014 

§ 1
Uggdal Båtlag har til føremål å byggja og driva småbåthamn og samla medlemene sine om sams interesser for båtar, hamneanlegg og fri ferdsle på sjøen.
 
§ 2      
Båtlaget står ope for alle.  Ein melder seg inn til leiaren.  Styret må godkjenne nye innmeldingar.
 
§ 3  
Båtlaget har eit styre på fem medlemer:  Leiar, nestleiar, kasserar, skrivar og to styremedlemer til.
 
§ 4    
Lagspengar og leige for båtplassar vert kvart år fastsette av årsmøtet og skal betalast innan forfall..  Året vert rekna frå 1. januar.  Medemer som ikkje har betalt lagspengar og leige i  rett tid, kan styret seia ut or laget, og dei kan missa båtplassen sin..

Lagspengar og båtplassleiga skal brukast til vedlikehald av hamneanlegg og utstyr,  til administrasjonskostnader og til renter og avdrag på mogelege lån.

Vert det overskot skal dette tilførast eigenkapitalen setjast i bank.
Innskotet må vera betalt før båtplassen kan takast i bruk. 

§  5
Årsmøtet vert halde kvart år  innan  utgangen av mars, og vert kalla  saman av styret med  minst  14. dagars varsel.
 
Sakliste:
1. Årsmelding og melding frå tillitsmenn.
2. Rekneskap, budsjett, fastsetting av lagspengar og leige- og salspris for båtplass.
3. Val av styre med 2 varamedlemer. Kvart år går skiftesvis 2 og 3 personar ut or styret,, dersom dei ikkje tek attval. Val av leiar formann. Val av 3 personar til vedlikehaldsgruppa. Val av leiar i vedlikehaldsgruppa.
4. Val av valnemd med 3 medlemer, med funksjonstid på 1 år. Ved alle val har dei som går ut, rett til å seie frå seg attval i like lang tid som dei har fungert.
5. Innkomne framlegg.
6. Saker til årsmøtet må ha kome inn til styret innan 1 veke før årsmøtet
7. Dersom styret eller minst 1/3 av medlemene krev det, kan det kallast inn til ekstra årsmøte. Medlemene skal då kallast inn med minst 1 vekes varsel.

Saker som skal havast føre på årsmøte, må vera komne til styret innan 15 februar. 

§ 6  
Styret skal arbeida ut retningsliner og føresegner for bruk og drift av båthamna.  Desse må godkjennast av det første vanlege årsmøtet etter at dei er laga.
 
§7
Årsmøtet kan med vanleg fleirtal melda laget inn eller ut av eit landslag eller forbund. 

§8 
Medlemer som ved åtferda si skadar båtlaget sin eigedom eller omdøme, kan ekskluderast av styret.  Den ekskluderte kan anka saka inn for årsmøtet som har den siste avgjerda.
 
§ 9 
A. Oppseiing av båtplass må skje skriftleg til styret innan utgongen av kalenderåret.
B. Overdraging til ny eigar må skje i samråd med styret.
C. Ved overdraging av båtplass har medlemets barn og barnebarn førsterett til båtplassen, dernest medlemer på venteliste etter ansennitetsrekkefylgje.
D. Ved overdraging av båtplass til medlemer på venteliste, som ikkje er barn eller barnebarn til tidlegare eigar av båtpalssen, kan paragraf 10 A verta gjort gjeldande.
E. Salspris for båtplass skal vera den årsmøtet har fastsett.
 
§ 10    
Alle medlemmer beheld sin faste plass.

Flytting må skje i samband med sal av båtplass, og medlemmene må sjølv gje melding til styret om at dei ønskjer å byta plass.
Max breidde på båtplass er 3 meter. Unntatt plassene A41, A42, A43, A44, A45, A46,  B2, B4, B6 og B16.
 
§ 11     
Endring i desse lovene kan berre gjerast i vanleg årsmøte.


Forskrifter for Uggdal Båtlag

Vedtekne på årsmøte 10.3.95. med endringar vedtekne på årsmøtet den 24.04.01, pkt. 7. og endringer vedtekne på årsmøte 25.03.04, pkt.7 og pkt 8 og endringar gjort på årsmøte 21. mars 2014
 
1. Framleige av båtplass skal godkjennast av styret
Medlemer som har båtplass kan sjølve leiga ut denne plassen til andre medlemer i Uggdal Båtlag. Utleigar er også i utleigeperioden ansvarleg for plassen sin.                                       
2. Noverande medlemmer utan båtplass, har alltid førsterett til leige av båtplass.       
3. Rimeleg båtplassleige for heilt år vil vera: Båtplassleige + rentetap for pårekna salssum for båtplassen, jamfør båtlagets lover §9.4, etter høgste rentefot for bankinnskot. Oppgjer mellom utleigar og leigetakar skjer direkte mellom partane.                                                                
4. Både utleigar og leigar skal i tillegg betale gjeldande lagspengar til båtlaget.                                                                                                
5. Utleige i sommarsesongen i minst 6 månader vert rekna som heilt år.             
6. Båtane skal ha faste plassar i bryggja. Styret bestemmer plasseringa slik at slitasjen på anlegget vert minst mogeleg.                                               
7. Båtar som ligg utsett til i vinterhalvåret i bryggje B, skal flyttast frå utsida i bryggje B til ledig plass på innsida i bryggje B eller brygge A, innan 1. oktober. Båtar må flyttast tilbake når dette vert kravd, seinast 1. april                                                                                         
8. Langtidsparkering (meir enn 24 timar) og plassering av eignelutar i fellesareal  ved bryggjene, er ikkje tillate.                                                                
9. Dumping av avfall eller skrap på eller ved bryggja/fellesareal er ikkje tillate.